โรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยาเป็นโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา   มีคติพจน์  นตฺถิ  ปญฺญาสมา  อาภา   :   แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี

สารบัญเว็บไซต์

ประวัติ โรงเรียน

ประวัติผู้ก่อตั้งโรงเรียน

ผู้รับใบอนุญาต

วิสัยทัศน์

การจัดการเรียนการสอน

โครงสร้างการบริหาร

บุคลากรในโรงเรียน

ข้อมูลทั่วไป

กิจกรรมต่างๆ

บอร์ดแสดงความคิดเห็น

กระดานถาม-ตอบ  

สมุดเยี่ยมโรงเรียน

ลิงค์น่าสนใจ

ปรัชชาโรงเรียน  

มีคุณธรรม  นำวิชาการ  ร่วมงานชุมชน  ดำรงตนอย่างเป็นสุข  

วิสัยทัศน์
คุณธรรมเป็นเลิศ ก่อเกิดวิชาการ สร้างสรรค์กิจกรรม
นำชุมชนพัฒนา บุคลากรพรั่งพร้อม สภาพแวดล้อมเหมาะสม

ภาระหน้าที่ของโรงเรียน
1. พัฒนางานวิชาการโดยมุ่งเน้นด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่บุคลากร และนักเรียนทุกระดับชั้น
2. จัดกิจกรรม และส่งเสริมพัฒนาการทุกด้าน ให้แก่ผู้เรียน และบุคลากรในโรงเรียน
3. จัดกิจกรรมส่งเสริม และสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับการจัดการ ตามหลักสูตการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนศักยภาพบุคลากรโดยมุ่งสู่มาตรฐานวิชาชีพครู
5. พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมต่อการเรียนการสอนให้ได้ประโยชน์สูง และประหยัดสุด
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ โรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยา ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ เพื่อเผยแพร่เกียรติคุณและผลงานด้านบทกวีนิพนธ์ของสุนทรภู่ จึงจัดให้มีการแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติชีวิตและผลงาน นอกจากนี้ยังให้มีการประกวด แข่งขัน ตอบคำถามเกี่ยวกับประวัติชีวิต และผลงานของสุนทรภู่ประกวดการเขียนเรียงความ วาดภาพ คัดลายมือ ขับเสภา ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง

กำลังปรับปรุ่งครับ

กำลังปรับปรุ่งครับ

โรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยา  330  หมู่ 1  ตำบลแม่พริก  อำเภอแม่พริก  จังหวัดลำปาง  52180

โทร.0-54299037,0-54345090    -    โทรสาร 0-54299037     E-mail Address  ssv@ssv.ac.th