๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ โรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยา ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ เพื่อเผยแพร่เกียรติคุณและผลงานด้านบทกวีนิพนธ์ของสุนทรภู่ จึงจัดให้มีการแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติชีวิตและผลงาน นอกจากนี้ยังให้มีการประกวด แข่ขัน ตอบคำถามเกี่ยวกับประวัติชีวิต และผลงานของสุนทรภู่ประกวดการเขียนเรียงความ วาดภาพ คัดลายมือ ขับเสภา ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง